Hoogstraat 47
8061 HB Hasselt
Tel.: 038 - 4771224
Spoednummer tel. 038-4773100

OPEN

1. Inzage in uw dossier

Vanwege  overstappen naar nieuw Huisarts Informatie Systeem en het Coronavirus
heeft dit in onze praktijk enige vertraging op gelopen.

U kunt hier nog geen gebruik van maken

We houden u op de hoogte en melden op de website wanneer en hoe  u gebruik kunt
maken van deze dienst.

U heeft als patiënt het recht om uw medisch dossier in te zien of hier een afschrift
van te vragen. Dit geldt ook voor de schriftelijke informatie in het dossier die is
verkregen van andere (behandelende) artsen. Maar het geldt niet als de informatie in het
dossier over andere personen gaat en de privacy van anderen schendt.
De persoonlijke werkaantekeningen van de arts maken geen deel uit van het medisch
dossier en vallen daarmee ook buiten het inzagerecht van de patiënt.